Voeten als basis bij Elma werkt conform de normen van de Europese Privacywet, de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de AVG staan verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut moet voldoen om je privacy te waarborgen, omdat ik privacy gevoelige informatie vastleg in cliëntendossiers.

Cliëntendossiers

Ik ben wettelijk verplicht om een cliëntdossier aan te leggen vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

In cliëntendossiers leg ik de volgende gegevens vast:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens;
 • Leef- en voedingsstijl;
 • Foto’s van tong en voeten t.b.v. diagnostiek en ontwikkeling, evaluatie en ontwikkelingen;
 • Onderzoeken en contact met andere behandelaars;
 • In het geval van minderjarige cliënten (<16 jaar) noteer ik de NAW en contactgegevens van beide ouders of verzorgers. Beide ouders of verzorgers dienen een toestemmingsformulier te tekenen.

Doeleinden van de vastgelegde gegevens:

 • De factuur conform de normen van de zorgverzekeringen op te kunnen maken;
 • De factuur na afloop van een consult te e-mailen aan de cliënt;
 • Het e-mailadres wordt gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject;
 • Het e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Ik gebruik het e-mailadres of telefoonnummer wanneer er een no-show is, ik de afspraak moet annuleren of volgens afspraak;
 • De medische gegevens heb ik nodig om een behandeltraject op te kunnen stellen en (relatieve) contra-indicaties te kunnen herkennen;
 • De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn op de aanwezige klachten, om een compleet beeld van een cliënt te krijgen vraag ik hier ook naar;
 • Om de juiste behandelingen aan te blijven bieden evalueer ik de voortgang van de therapie;
  Foto’s heb ik nodig om de juiste diagnose te stellen en een behandeltraject te kunnen opstellen. En voor evaluatie van de therapie;

Pas na toestemming mag ik gegevens opvragen bij andere behandelaars. De uitkomst hiervan leg ik vast in het cliëntdossier.

Gegevensverwerking

Ik doe mijn uiterste best om de privacy van mijn cliënten te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige de toegang tot de gegevens in cliëntendossiers. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Pas na toestemming van een cliënt mag ik contact opnemen met andere artsen of therapeuten.

Voeten als Basis bij Elma, Praktijk voor VoetreflexPlus therapie werkt ook conform de normen van de AVG.
Wanneer ik een cliënt doorverwijs naar een andere therapeut mag ik gegevens enkel overdragen na toestemming van de cliënt. Na afronden van het behandeltraject bewaar ik nog 15 jaar het dossier, dit staat vastgelegd in de WGBO.

Gegevens bewaren

 • Mijn cliëntdossiers, deze worden in een afgesloten kast bewaard;
 • Digitale gegevens, zoals facturen, zijn beveiligd met encryptie.

Rechten van cliënten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voetenalsbasisbijelma.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Recht om vergeten te worden
Voeten als Basis bij Elma zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een wettelijke bewaartermijn van vijftien jaren.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer genoteerde informatie niet onder de WGBO/dossierplicht valt, ben ik verplicht deze er uit halen wanneer een cliënt dit wenst.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer gewenst en met schriftelijke toestemming draag ik gegevens over aan andere behandelaars en therapeuten.

Minderjarigen
Vanuit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen de 12 en 16 jaar en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.

In de praktijk

Tijdens de eerste afspraak informeer ik cliënten mondeling over de dossierplicht. Daarna vullen cliënten een toestemmingsverklaring in welke digitaal wordt opgeslagen.

Deze privacyverklaring zit als bijlage in het cliëntdossier. Bij het akkoord gaan met de privacyverklaring en het vastleggen van de gegevens, vraag ik de cliënt een handtekening te zetten op de privacyverklaring;

Datalekken meld ik binnen 72 uur.

Meer informatie over de AVG kun je lezen op de website van Autoriteit Persoonsgegevens AVG