Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.voetenalsbasisbijelma.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Voeten als Basis bij Elma. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voeten als Basis bij Elma is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Voeten als Basis bij Elma.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op mijn website staan, geld dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Voeten als Basis bij Elma te mogen claimen of te veronderstellen.

Voeten als Basis bij Elma streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Voeten als Basis bij Elma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.voetenalsbasisbijelma.com op deze pagina.